Camera de Comert si Industrie Iasi

Soluționarea litigiilor prin
arbitraj comercial
 
Servicii suport
pentru mediul de afaceri
 
 
Certificate
și acte constatatoare
 
Standarde europene și internaționale
CZI ASRO IAȘI
 
Înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)
 
 
Informații de afaceri
 
 
 
Pregătire și perfecționare profesională
 
Cursuri autorizate ANC
și cursuri open
Recunoașterea performanței
 
Reprezentarea
mediului de afaceri
 
 
Despre noi
 
Organizare și conducere
 
 
Rețeaua Camerelor de Comerț
România
Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Camerele Judetene
Europa
Eurochambres
Global
International Chamber of Commerce

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Angajamentul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (denumită în continuare CCI IAŞI) cu sediul în mun. Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou, jud. Iaşi CIF: RO3422492, este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, fiind o organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, vă aducem la cunoştinţă faptul că, în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv a derulării activităţilor contractuale, CCI IAŞI colectează date cu caracter personal, iar conform prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CCI IAŞI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate, cu ocazia accesării siteului www.cciasi.ro.

CCI IAŞI nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie dacă sunt oferite de către dumneavoastră, cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea CCI IAŞI, de exemplu prin unul din formularele online/offline utilizate, respectiv formulare de înscriere, formulare de comandă servicii etc., prin abonarea la fluxul informativ etc.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: nume şi prenume, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, stare civilă, telefon, fax, adresa de domiciliu sau de reşedinţă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome – nivel de studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea, adresa IP etc. Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus, trebuie ca datele furnizate să fie complete, actualizate şi corecte, acestea fiind necesare prestării unor servicii cât mai personalizate. Refuzul dumneavoastră privind colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal pot determina imposibilitatea primirii unor informaţii complete şi adaptate nevoilor dumneavoastră.

Potrivit art. 4 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, prin prelucrare se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de CCI IAŞI, precum şi atunci când participaţi la un eveniment organizat de/la CCI IAŞI, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului CCI IAŞI, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către CCI IAŞI, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor CCI IAŞI, persoanele vizate sunt informate şi îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar).

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: reprezentanţii CCI IAŞI, parteneri contractuali de servicii de înregistrare date şi servicii, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

CCI IAŞI utilizează informaţiile personale pentru o mai buna înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră, în vederea asigurării unor servicii de calitate şi adaptate nevoilor dumneavoastră. Confidenţialitatea datelor personale va fi asigurată de către CCI IAŞI şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă.

În vederea realizării scopului menţionat, CCI IAŞI va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor CCI IAŞI, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, aceste date vor fi arhivate de către CCI IAŞI pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale CCI IAŞI şi/sau vor fi distruse.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de următoarele drepturi:
- Dreptul la informare – puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
- Dreptul la rectificare – puteţi rectifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;
- Dreptul la ştergerea datelor – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul de opoziţie – puteţi să vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
- Dreptul de a depune plângere – puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimţămantului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, vi-l puteţi retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânand în continuare valabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa CCI IAŞI cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@cciasi.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: mun. Iaşi, B-dul Carol I nr. 27, jud. Iaşi. CCI IAŞI poate, dacă este cazul, să solicite persoanei interesate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului CCI IAŞI prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului CCI IAŞI sau utilizarea serviciilor CCI IAŞI prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate prevederile actualizate.

Cu stimă,
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi

 
 
Parteneri media:
Contact: cciasi@cciasi.ro Vizitati-ne si pe Facebook